Dünyaya Teşrifleriyle Alemleri Şereflendiren Peygamber (SAV) - MANSUR BALTACI

Dünyaya Teşrifleriyle Alemleri Şereflendiren Peygamber (SAV)


     Günümüzde insanlar, özellikle de gençler, bir çok insanı kendilerine örnek almakta, onların tavır ve konuşmalarına usluplarına, giyim tarzlarına özenmekte, onlar gibi olmaya çalışmaktadırlar. ancak bu insanların büyük bir çoğunluğu doğru yolda olmadığı gibi tavır ve ahlak güzellğlne de sahip değlldirler. Hal-buki, bir müslümanın tavrına ve ahlakına özenmesi, benzemek için çaba göstermesi gereken kişi, ancak insanlar için Son Peygamber olarak gönderilen, Allah’ın en son Hak kitabını vahy’ettiği, güzel ahlakı, takvası, Allah’a olan yakınlığı ile insanlara örnek kıldığı Hz.Muhammed  (sav) olmalıdır..Yüce Rabbimiz Allah (cc) bu gerçeği bir ayetinde şöyle ifade buyurmaktadır.

  “   Andolsun size içinizden öyle bir peygamber geldi ki, gayet izzetli ve şereflidir. Sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir, üstünüze titrer, müminlere gayet merhametli ve şefkatlidir”   (Tevbe 9/128).    

 “    Peygamberimiz (sav) ise, Allah'ın (c.c) buyurduğu veçhile, güçlü imanı ile, Allah'ın kendisine verdiği sorumluluğu en güzeliyle yerine getirmiş, insanları Allah'ın yoluna, hidayete davet etmiş ve tüm inananların yol göstericisi ve aydınlatıcısı olmuştur. Peygamberimiz (sav)'in, Allah yolunda kararlı ve sebatlı olması ile hak din, en güzel ve en doğru şekliyle insanlara bildirilmiştir. ”  

  Günümüzde de, geçmişte de insanların büyük bir bölümü zaaflara, hırslara, tutku dolu isteklere sahiptirler. Peygamberimiz (sav) ise, bu tür insanların isteklerine hiçbir zaman taviz vermemiş, Allah'ın indirdiğini hiçbir değişikliğe uğratmadan, hiç kimsenin ç›karını hesap etmeden,sadece Allah'tan korkup sakınarak Kuran'ı insanlara tebliğ etmiştir. Allah (c.c), Peygamber Efendimizin azmini, Adalet ve takva özelliğini Kuran'da şöyle bildirmektedir: 

  “    Hem bilin ki, içinizde Allah'ın elçisi vardır. şayet o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fasıklığı ve isyanı da size çirkin göstermiştir. işte doğru yolda olanlar bunlardır.” (Hucurat 49 /7) 

 “   Peygamberimiz (sav)'in Veda hutbesinde verdiği mesajları çok iyi anlama ve degerlendirmemiz gerekir. Kendisinden sonra Bizlere emanet olarak bıraktığı ve : “Bunlara sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşrmazsınız” buyurduğu Allah'ın Kitabı Kur’anı ve Kendisinin Sünnetini ifade buyurmuşlar, Müslümanlara en önemli iki yol göstericiyi işaret etmişlerdir. Peygamberimiz (sav)'in insanlar için çok güzel bir örnek teşkil ettiğini Allah Teala Kuran'da şöyle bildirmiştir:   

 “   Şanım hakkı için muhakkak ki size Resullulah'da pek güzel bir örnek vardır. Allah'a ve son güne ümit besler olup da Allah'ı çok zikreden kimseler için. (Ahzab33/21)

“    Kendisi zaten güzel ahlakı tamamlamak için gönderillmiş bulunan Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz, ayrıca insanları şu meşhur Hadis-i şeriflerindeki ifadeleriyle güzel ahlaklı olmaya çağırmışlardır:     

   "   Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder"  buyuran Peygamberimiz (sav), yine bir Hadis-i şerifinde de  "Ruhumu kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer".. buyurmuştur 

“    Peygamberimiz (sav)'in izinden giden Müslümanların da, hem tüm insanlığa güzel ahlakları ve iyi huyları ile örnek olmaları, hem de sözlü ve yazılı olarak onları güzel ahlaka davet etmeleri gerekir.

 “    (Ey Muhammed!) biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik .( Enbiya 21/107) Bu mübarek Ayetteki hikmetler bütün açıklığı ile zahire intikal etmiş, Hz.Peygamberin maddi ve manevi güzellikleri ve eşiz değerine dünya şahit olmuştur. Zira : Her hususta Alemin ulusu O’dur. Her dertlinin derdine derman, her hastanın gönlüne merhem olan yine O’dur “  O’ ki, eskimeyen bir tek yeni , O’ ki, solmayan bir tek renk, ebedi olan Şeriat, O’ nun şeriatıdır.

 Alemlerin Rabbi, ebede kadar iki cihan sultanlığını O’na vermiştir. O, Mirac sahibi, kâinatın büyüğü, Peygamberlerin sonuncusu, zat-ı bir güneş olan Peygamberdir.(sav)  Aziz ve Celil olan Allah, Arş ile Kürisiyi O’nun nurundan yarattı... O, bütün Alemlere hidayet ve rahmet olarak gönderilmiştir. Bütün dinlerin üstünde ilahi hüküm ve fermanları bildiren “Hatemünnebiyyin” dir.    

 “    Yüce Rabbimiz insanlığın dünya ve ahret saadeti için, kendisinin sevgisine erişebilmek için Sevgili Resulüne işaret buyuruyor:  “ De ki, siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok esirgeyici ve bağışlayıcıdır” (Al’i İmran 3/31)      “    Sevgili Peygamberimiz, geride mü’minlere dünya ve ahret mutluluğunun yollarını kazandırmış, Allah’ın dilemesiyle sayısız mucizeler göstermiş,fevkalade unutulmaz, ama sırlarını ve hikmetlerini bilemediğimiz nice kıymetli eserler bırakmıştır ki bu gün Batı aleminde dahi O’nun dehası ile nice insanları çok kısa bir zamanda karanlıklardan kurtarıp nasıl  birer imreniiecek insan haline getirdiğii görülmektedir.,         

“     İnsanlığa ilmiyle, nezaketiyle, merhameti ve sevgisiyle ne kadar mütevazi değerler yetiştirdiğini, idrak edebilen değerli ilim adamları çıkıp, inandıkları gibi O Muhterem Peygamverimizin inkâr edilmez özelliklerini  kendisini insanlığa nasıl adadığını ve boşluğu doldurulamayacak bir lider olduğunu ifade etmektedirler ki, işte bunlardan sadece iki değerli zat’ı örnek göstermem yeterli olacaktır, diyorum: Alman devlet adamlarından biri :

 “    Ben şunu iddia ediyorum ki, Hz. Muhammed en seçkin bir kıymettir. Yaratan’ın, böyle ikinci bir vücudu imkân sahasına getirmeyi murad etmesi de ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda bulunamadığımdan dolayı üzgünüm Ey Muhammed, Bundan dolayı, senin huzurunda kemal-i hürmetle eğilirim” diyor  (Prens Otto von Bismarck)  İşte yine Onlarcasından bir dğeri daha : “    Meşhur, İrlandalı düşünür-Sosyolog da, Hakkı inkâr etmeden Peygamberimiz Hz.Muhammed (sav) için şu değerli ifadeleri kullanıyor:  “İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak nerdeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed’e her zamankinden daha fazla muhtaçiz. Eğer O aramızda olsaydı bütün bunları oturup, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç bırakmadan, bir fincan kahve içme rahatlığı ile çözerdi.” (George Bernard Shaw  (İrlandalı, sosyalist düşünür)

“    Rabbimiz, sevgili Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam’ı o kadar meth-ü Sena ediyor ki artık bizim O’nu övmeye lisanımız kâfi gelmiyori Bu itibarla, Biz de yazımızı yüce kitabumız Kur’an-ı Kerimin şu ayeti ile bitirelim : “    Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! sizde ona teslimiyetle salât ve selâm edin. (Ahzab 33 /56)                                                                                     “    Selam ve Dualarımızla  

  Mamsur Baltacı  [email protected]                                                                                                                           

YAZIYI PAYLAŞ!